H.H. Engelbewaarders

Hazerswoude-Dorp

Historie

Historie van de parochie

 

Toen in de winter van 1794-1795 Franse troepen over de bevroren rivieren ons land binnentrokken om ook hier de idealen van “vrijheid, gelijkheid en broederschap” te verspreiden, profiteerden ook de ± 200 katholieken van Hazerswoude Dorp van de verkregen gelijkheid voor de wet van alle godsdiensten. Dus kochten op 20 oktober 1795 twee dorpelingen voor

f. 675,- het al enige jaren leegstaande kerkje en pastorie van de Doopsgezinde Gemeente. Voorheen moesten de katholieken via een tolweg gaan kerken in de Rijndijk. Het kerkje was in een vervallen staat, zodat er ruim f. 5000,- uitgegeven moest worden aan restauratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo werd nog in 1855 10% van de katholieken boven de 12 jaar in het dorp door het armbestuur “bedeeld”. In 1839 ontving de statie uit een erfenis het grote bedrag  van f. 9000,- en was de armoede van de kerk voorbij.

 

Toen de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 hersteld was, werd drie jaar later de statie verheven tot parochie. Alle inspanningen werden toen gericht op het bouwen van een parochieschool. Op 29 november 1869 kon de school ingezegend worden. Zij telde toen één klaslokaal, maar deze werd in 1907 uitgebreid tot 3 lokalen. In 1921 werd een nieuwe zeven-klassige school met een gymnastieklokaal gebouwd. Het oude schoolgebouw ging functioneren als een parochiehuis. Na een renovatie in 1969 werd dit “het Michelshuis”genoemd.

 

Door de toename van het aantal parochianen en de hoge onderhoudskosten werd de bouw van een nieuwe kerk noodzakelijk. In 1879 had men de financiering rond en kon het oude kerkje afgebroken worden. Op dezelfde plaats werd een nieuwe kerk in Romaanse stijl volgens een ontwerp van Th. Asseler gebouwd. De parochie telde toen 491 personen. De bouwkosten bedroegen f. 49.026,-. Op 15 februari 1881 vond de plechtige inzegening plaats. Ook de pastorie was aan vervanging toe. Naar een ontwerp van A. Goldberg werd in 1891 voor een bedrag van f.13.930,- een nieuwe pastorie gebouwd.

 

Rond de eeuwwisseling werd de toename van de welvaart in het dorp zichtbaar in de vele schenkingen aan kerkmeubilair, sieraden en vaatwerk. Ook het kerkinterieur veranderde ingrijpend. Op het plafond en de muren werden beschilderingen aangebracht en werden de zes gebrandschilderde ramen achter het priesterkoor dichtgetimmerd. Pas in 1954 werden deze betimmeringen weggehaald. Van de zes gebrandschilderde ramen konden er nog vier gered worden. In de twintiger jaren werden er twaalf gebrandschilderde ramen in de zijmuren geplaatst. Een aanwinst voor het interieur was ook de vervanging van de kruiswegstaties door sculpturen van aardewerk. Door de zgn. “tweede beeldenstorm” in de zestiger jaren van de vorige eeuw verdween veel van het kerkmeubilair. De beschilderingen op muren en plafond verdwenen, hetgeen het sobere Romaanse karakter van de kerk ten goede kwam.

 

In de jaren 70 en later werd de grotere betrokkenheid van “leken” in het pastoraat, liturgie en diaconie zichtbaar.
In 1967 kwam de eerste parochieraad bijeen en daarna vond de oprichting van vele werkgroepen plaats. 

In 2006 ging de parochie deel uitmaken van de federatie “De Wijngaard”, waartoe ook de parochies van Hazerswoude Rijndijk en Alphen a/d Rijn behoren.

 

Ton Arts

 

 

De aartspriester van het “missiegebied” Holland waardeerde de Hazerswoudse initiatieven door een statie op te richten, omvattende

“Hazerswoude, Benthuizen, de Hoogeveenen en Benthorn” en benoemde F. van den IJver tot pastoor. Op 5 september 1797 werd de kerk ingezegend. In 1804 werd het kerkje formeel aan het kerkbestuur overgedragen. Pas in 1828 kreeg het haar huidige naam. Een jaar later werd het kerkhof aangelegd.De restauratie en het onderhoud eisten zware financiële inspanningen van de gelovigen. Gelukkig droeg pastoor Van den IJver zelf veel bij aan de onkosten

en ook latere pastoors volgden zijn voorbeeld. Dit was wel nodig want de armoede onder de katholieken in het dorp was groot.

1e Plechtige H. Mis van Pater van Leeuwen op16 juli 1950.
Pastoor Boos staat op de preekstoel
.